Menu

Newsletter

zapisz usuń

Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Zespół Ponaddziałowy Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Oferta Edukacyjna

W ramach BOEE prowadzimy działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego. Upowszechniamy wiedzę z zakresu legislacji prawnych, związanych z ochroną środowiska. Propagujemy różne rozwiązania inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Wydajemy również materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej. Popularyzujemy rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo żywności o podwyższonej jakości oraz eko-agroturystykę

Doskonała baza do prowadzenia różnych form edukacyjnych

Położenie naszego ośrodka w nieznacznej odległości od drogi krajowej, wśród pól, łąk i malowniczych alei lipowych zapewnia możliwość pełnego relaksu dla osób szkolących się i odpoczywających. Posiadamy bazę hotelową, 4 sale szkoleniowe na 100, 60, 40 i 20 osób z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny. Budynek hotelowy dysponuje 50 miejscami noclegowymi. Miejscowość Barzkowice położona jest w północno - zachodniej część Polski w odległości 65 km od Szczecina, 80 km od granicy polsko - niemieckiej. Barzkowice leżą 7 km od drogi nr 10 - Szczecin - Bydgoszcz, 22 km od Stargardu Szczecińskiego

 

  NASZE OBIEKTY DYDAKTYCZNE:

 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "OGRODY ODNOWY"
  Oczyszczalnia ta łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną technologią oczyszczania ścieków. Oprócz bakterii przyjęty system wprowadza szereg gatunków roślin biorących udział w procesie oczyszczania. "Ogrody Odnowy" nie przypominają wyglądem typowej oczyszczalni ścieków, a raczej ogród botaniczny, gdzie rosną rośliny ozdobne a także rośliny oczyszczające ścieki. Niedaleko oczyszczalni znajduje się elektrownia wiatrowa - alternatywne źródło energii.
 • BIOSUROWCOWY OGRÓD DYDAKTYCZNY
  Jest realizacją międzynarodowego programu pilotażowego projektu Leonardo da Vinci. Na poletkach demonstracyjnych Ogrodu znajdują się rośliny, których surowce odnawialne mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne lub surowce kopalniane. Rośliny usystematyzowano według ich specyficznych walorów i składników. Przy zakładaniu ogrodu uwzględniono osiem grup roślin: cukrowe, skrobiowe, białkowe, oleiste, włókniste, rośliny o szczególnych składnikach (przyprawowe, lecznicze, barwnikowe, garbnikowe, zawierające gumy, woski, żywice), energetyczne, drzewa o szczególnych gatunkach drewna.

 

  BLOKI TEMATYCZNE:

 • Promocja nowoczesnych systemów i technologii oczyszczania wód oraz propagowanie stosowania surowców odnawialnych
  Zadanie to skierowane jest do wszystkich grup wiekowych.
  Zajęcia realizujemy w oparciu o obiekty edukacyjne - oczyszczalnia ścieków "Ogrody Odnowy" oraz Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny. Chcemy zwrócić uwagę na zasoby przyrody jakimi są woda i rośliny, na naturalne siły drzemiące w przyrodzie-jej naturalne zdolności do samooczyszczania. Uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą "na żywo" obserwować różnorodność biologiczną oraz dynamiczne procesy zachodzące w ekosystemach. Poruszamy też tematykę biosurowców i ich zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.
  Zadanie ma charakter otwarty, całoroczny, w zależności od zapotrzebowania.
  Program: zajęcia na sali (prelekcje, ćwiczenia) i terenowe (pokaz oczyszczalni i Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego) - dostosowany jest do wieku i potrzeb odbiorcy.
 • Chrońmy wody przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego
  Celem zajęć jest uwrażliwienie rolników na zaistniałe problemy środowiskowe, zaprezentowanie sposobów na ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, zapobieganie pogorszeniu stanu czystości wód (eutrofizacji) w szczególności na terenie zlewni Jeziora Miedwie, który to teren został zaliczony do obszarów szczególnie narażonych, edukacja i kształtowanie właściwej postawy wobec obowiązującego prawa ochrony środowiska, wdrażanie nawyków i umiejętności sprzyjających proekologicznym zachowaniom. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę w jakim stopniu wody naszego województwa na obszarach wiejskich są zanieczyszczane i z jakich źródeł te zanieczyszczenia pochodzą, omówią nurtujące ich problemy dotyczące ochrony wód, dowiedzą się o możliwościach poprawy stanu jakości wód. REALIZACJA na terenie powiatów, znajdujących się w obrębie Obszarów Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego.
 • Abc rolnictwa - warsztaty dla dzieci z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska - maj/czerwiec
  Odbiorcy: dzieci 5 i 6 letnie, uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
  W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami zawodu rolnika i ogrodnika, wzajemnymi relacjami i oddziaływaniami rolnictwa na środowisko naturalne, wpływu człowieka na ochronę środowiska. Dzieci poznają różne gatunki roślin uprawnych, metody upraw oraz zabiegi pielęgnacyjne jakie musi wykonać rolnik. W Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym zapoznają się z zasadami uprawy, z wpływem przyrody na uprawy poprzez obserwację żywych organizmów. Zdobędą też wiedzę na temat biosurowców. Przewidziane jest również samodzielne sadzenie roślin przez uczestników zajęć. Podczas wizyty w oczyszczalni ścieków "Ogrody Odnowy", uczestnicy zapoznają się ze sposobem oczyszczania ścieków przy udziale roślin, a w pobliskim gospodarstwie rolnym, zobaczą zwierzęta gospodarskie oraz dowiedzą się, na czym polega praca gospodarza. W sali szkoleniowej dzieci podsumowują i utrwalają zdobytą wiedzę w ćwiczeniach.

 

 • Propagowanie zasad rolnictwa ekologicznego jako element ochrony środowiska
  Realizacja: wyjazd studyjny - czerwiec, Forum Rolników Ekologicznych - grudzień.
  Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji, w której dbałość o środowisko naturalne oraz profilaktyka zdrowotna są podstawowymi wyróżnikami. Metoda ta wymaga przestrzegania szczególnie ważnych dla ekosystemu zasad. Jest to trudny sposób produkcji, stąd i decyzje muszą być poprzedzone gruntownym zapoznaniem się ze sposobem produkcji, kryteriami, systemem kontroli. Taką możliwość daje ten blok tematyczny, zwłaszcza podczas wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych. Pod koniec roku organizowane jest również Forum Rolników Ekologicznych, które jest spotkaniem rolników ekologicznych z województwa; stanowi ono podsumowanie roku w rolnictwie ekologicznym. Jest miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń.
 • Wojewódzka olimpiada wiedzy ekologicznej dla szkółponadgimnazjalnych
  Odbiorcy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w wieku 16 - 19 lat).
  Głównym zamierzeniem Olimpiady jest uświadamianie istnienia problemów związanych z degradacją środowiska. Niezwykle ważne jest, aby w dobie tak dużego zanieczyszczenia środowiska naturalnego młode pokolenie wychowywane było w poczuciu odpowiedzialności za czystość, stan i estetykę swojego najbliższego otoczenia. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania. Olimpiada jest jedną z form przekazu najnowszych treści dotyczących ekologii i ochrony środowiska oraz prośrodowiskowych działań polityki rolnej Unii Europejskiej. REALIZACJA: Listopad/grudzień. Dwa etapy: I etap - w szkołach biorących udział w Olimpiadzie, II etap - na poziomie wojewódzkim - w Barzkowicach.
 • Warsztaty edukacyjne: ekologicznie i praktycznie - w zależności od zapotrzebowania
  Odbiorcy: w zależności od potrzeb - dzieci, dorośli; również warsztaty rodzinne. Warsztaty służą wykształceniu zmiany postawy człowieka z konsumpcyjnej na proekologiczną. Chcemy nakierować uczestników warsztatów na twórcze patrzenie na otaczające nas środowisko: przyrodę, krajobraz, poprzez wytwarzanie wyrobów inspirowanych naturą; kształtować twórczą postawę pod kątem ekologii.

Kontakt:

BARZKOWICKI OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Zespół Ponaddziałowy Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel.: (091) 561 37 00 do 02,
fax: 561 37 91
e-mail: [email protected]
www.zodr.pl

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegóły w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X